U FAIR-u, fokus je na čovje­ku!

Želi­te li živje­ti i radi­ti u Nje­mač­koj?

Tada ste sa FAIR na dobroj adre­si:

  • Osob­na bri­ga za sav­rše­nu inte­gra­ci­ju
  • Pot­pu­no opreml­jen smješ­taj
  • Božić­ni­ca i reg­res
  • Tra­j­ni ugo­vo­ri o radu
  • Kolek­tiv­na plaća pre­ma nje­mačkim tarif­a­ma

Vaša kon­takt oso­ba:

Ves­na Sime­ko­vic
Pho­ne: +49 (0) 2561 / 955 49–19
E-Mail: v.simekovic@fair-ahaus.de